ВІДГУК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Наукова бібліотека Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (далі НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова) як науковий, навчально-допоміжний інформаційний, культурно-просвітницький підрозділ університету забезпечує формування та збереження документно-інформаційних ресурсів, доступ до них, втілює сучасні форми інформаційного забезпечення користувачів.
 
1.2. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями), «Про інформацію»; «Типовими правилами користування бібліотеками України» (зі змінами); основними документами, які регламентують діяльність закладів культури та освіти України.
 
1.3. Правила користування НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова ухвалюються методичною радою бібліотеки та затверджуються ректором Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
 
1.4. Правила користування бібліотекою регламентують загальний порядок обслуговування всього контингенту університету: студентів, аспірантів, викладачів, співробітників (далі користувачів) усіма видами бібліотечно-інформаційних послуг.
 
1.5. Сторонні юридичні та фізичні особи мають право на обслуговування у читальних залах, користування міжбібліотечним абонементом, усіма сервісами, що надаються у віддаленому режимі.
 
1.6. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Для рідкісних і цінних документів, історичних колекцій з фонду бібліотеки встановлюється особливий порядок надання їх користувачам, передбачений чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що регламентують використання окремих видів документів.

ПОРЯДОК ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ ДО БІБЛІОТЕКИ.

2.1. Запис (реєстрація) до бібліотеки здійснюється у визначеному порядку:
 
• студенти – на абонементі навчальної літератури відповідних факультетів на підставі наказу ректора про зарахування на навчання;
• аспіранти – на абонементі наукової літератури головного корпусу на підставі наказу ректора про зарахування на навчання;
• штатні викладачі та співробітники університету – у відділах обслуговування усіх підрозділів за пред’явленням посвідчення, виданого відділом кадрів, або паспорта і довідки з відділу кадрів (в довідці вказується термін контракту);
• позаштатні викладачі та сторонні університету особи – у читальних залах усіх підрозділів бібліотеки за пред’явленням паспорта.
 
2.2. Студенти денної форми навчання для завершення повної реєстрації пред’являють студентський квиток для зчитування штрих-коду.
 
2.3. Студенти заочної та вечірньої форм навчання, аспіранти, викладачі та співробітники безкоштовно отримують читацький квиток.
 
2.4. Сторонні особи отримують читацький квиток на платній основі (згідно кошторису).
 
2.5. Віддалені користувачі здійснюють авторизацію через електронний каталог бібліотеки, отримують логін і пароль для доступу до сервісів.
 
2.6. Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитись із Правилами користування бібліотекою. Знання правил користування бібліотекою та зобов’язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом у формулярі читача.

ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСАМИ БІБЛІОТЕКИ.

3.1. Обслуговування користувачів НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова здійснюється при наявності читацького або студентського квитка з дійсним терміном використання, або на підставі даних про реєстрацію/перереєстрацію користувача у базі даних реєстрації читачів (RDR).
 
3.2. Обслуговування користувачів на абонементах навчальною літературою здійснюється у відповідності до навчальних планів факультетів.
 
3.2.1. Підручники та навчальні посібники видаються користувачам на один семестр. У кінці навчального семестру користувач повинен здати навчальну літературу, або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування нею.
 
3.2.2. Підручники та навчальні посібники підвищеного попиту, що бібліотека має у недостатній кількості, видаються читачам на термін до 10-ти днів.
 
3.2.3. Отримання підручників та навчальних посібників користувач засвідчує підписом на книжковому формулярі, який зберігається у формулярі читача. Паралельно відомості про видану літературу фіксуються у електронному формулярі читача.
 
3.3. Обслуговування користувачів на абонементах науковою та художньою літературою здійснюється за замовленням.
 
3.3.1. Наукова та навчальна література видається користувачам терміном до 20 днів. Термін користування літературою може бути подовжений за умови відсутності запиту на неї від іншого користувача.
 
3.3.2. Отримання літератури користувач засвідчує підписом у формулярі читача. Паралельно відомості про видану літературу фіксуються у електронному формулярі читача.
 
3.3.3. Не видаються на абонемент особливо цінні та унікальні документи: енциклопедії, довідники, дисертації, періодичні видання, рідкісні видання (до 1946 р), а також книжки із дарчих колекцій та фундаментального фонду.
 
3.4. Користувач має можливість скористатися фондом відкритого доступу читального залу або здійснити замовлення на документ.
 
3.4.1. Література у читальному залі видається користувачеві на читацький або студентський квиток.
 
3.4.2. Отримання літератури користувач засвідчує підписом у книжковому формулярі. Паралельно відомості про видану літературу фіксуються у електронному формулярі читача.
 
3.4.3. Видача дисертацій здійснюється у читальному залі головного корпусу.
 
3.4.4. Літературу із читального залу виносити без дозволу бібліотекаря не дозволяється.
 
3.5. Повернення літератури користувачем фіксується бібліотекарем в усіх облікових документах.
 
3.6. У випадку відсутності у фондах бібліотеки потрібної літератури користувач може скористатись послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). Літературою, отриманою за МБА, можна користуватися лише у читальному залі.
 
3.7. Доступ до інтернет-ресурсів користувач може здійснювати через персональні комп’ютери, встановлені у читальних залах бібліотеки, або з власних мобільних пристроїв через WI-FI.
 
3.8. Користувач має вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів бібліотеки через веб-сайт НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова За умови авторизації користувач має доступ до додаткових сервісів.

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ.

Користувачі бібліотеки мають право користуватися бібліотечним фондом, доступом до інтернет-ресурсів, міжбібліотечним абонементом (МБА), електронною доставкою документів та іншими інформаційними сервісами у порядку та на умовах, встановлених Правилами користування бібліотекою та спеціальними Положеннями.
 
4.1. КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:
 
4.1.1. Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек та інші засоби інформування, про послуги бібліотеки та правила їх використання, розраховувати на оперативне, ввічливе обслуговування.
 
4.1.2. Безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, що надаються бібліотекою;
 
4.1.3. Користуватися власними книгами та матеріалами, необхідними для навчальної і наукової роботи, а також власними мобільними пристроями.
 
4.1.4. Користуватися фондами бібліотеки та електронними ресурсами на абонементах і в читальних залах. Подовжувати термін користування документами в установленному бібліотекою порядку.
 
4.1.5. За відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач може замовити їх з інших бібліотек через МБА.
 
4.1.6. Користуватися послугами електронної доставки документів (ЕДД) згідно з встановленими бібліотекою правилами.
 
4.1.7. Отримувати консультативну допомогу при оволодінні навичками самостійного використання довідково-пошукового апарату бібліотеки та інформаційно-пошукових систем.
 
4.1.8. Брати участь в заходах, які проводить бібліотека.
 
4.1.9. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних», дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користувався.
 
4.1.10. Мати доступ до інформації про роботу бібліотеки.
 
4.1.11. Подавати адміністрації бібліотеки та навчального закладу зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.
 
4.2. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
 
4.2.1. Дотримуватися правил користування бібліотекою.
 
4.2.2. Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загинати сторінок. Дбайливо ставитися до бібліотечного обладнання, меблів, приміщень.
 
4.2.3. При отриманні документів ретельно перевіряти їх кількість та наявність пошкоджень. У разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідні примітки.
 
4.2.4. Не виносити за межі бібліотеки бібліотечні документи, що не записані в читацькому формулярі або в інших облікових документах.
 
4.2.5. Повертати документи до бібліотеки не пізніше встановленого терміну.
 
4.2.6. До початку навчального семестру повернути або подовжити термін користування матеріалами, отриманими в бібліотеці, та пройти перереєстрацію.
 
4.2.7. Дотримуватися загальних правил поведінки у громадських місцях: бути тактовним з бібліотекарями та відвідувачами бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах тощо.
 
4.2.8. Дотримуватися вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності при копіюванні, фотографуванні, скануванні та скачуванні документів, які надає бібліотека.
 
4.2.9. Попереджати бібліотеку про зміну адреси проживання або інших персональних даних.
 
4.2.10. У разі втрати читацького або студентського квитка терміново повідомити про це бібліотекаря.
 
4.2.11. Розрахуватися з бібліотекою при звільненні, відрахуванні або закінченні навчання в університеті, що засвідчується в обхідному листку, та повернути читацький квиток.
 
4.3. КОРИСТУВАЧ БІБЛІОТЕКИ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
 
4.3.1. За порушення правил користування бібліотекою. У разі порушення правил бібліотеки користувач може бути позбавлений права користування послугами бібліотеки.
 
4.3.2. За крадіжку, втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду, а також документів, одержаних через МБА. (У разі втрати або пошкодження документів, користувач повинен замінити їх аналогічними документами, чи документами, визнаними рівноцінними за змістом, або відшкодувати їх ринкову вартість.У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами, питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів передається до судових органів.)
 
4.3.3. За неповідомлення про виявлені пошкодження у документах, отриманих з бібліотечного фонду (За виявленні при поверненні документів пошкодження, користувач несе відповідальність згідно правил користування бібліотекою.)
 
4.3.4. За втрату читацького квитка. (у разі втрати читацького квитка користувач повинен відшкодувати його вартість згідно кошторису.)
 
4.3.5. За передачу іншій особі або несвоєчасне повідомлення про втрату реєстраційного документу користувача (за всю літературу, отриману на такий реєстраційний документ, несе відповідальність власник документу).

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ.

 
5.1. БІБЛІОТЕКА ЗОБОВ’ЯЗАНА:
 
5.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Обслуговувати їх згідно з «Положенням про Наукову бібліотеку Українського державного університету імені Михайла Драгоманова», «Статуту університету» та «Правил користування Науковою бібліотекою Українського державного університету імені Михайла Драгоманова».
 
5.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, вивчати і задовольняти інформаційні запити й потреби читачів.
 
5.1.3. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю університету та запитів користувачів.
 
5.1.4. Створювати максимально комфортні умови для роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі необхідних документів та пошуку інформації. З метою оперативного задоволення запитів читачів впроваджувати сучасні інформаційні технології.
 
5.1.5. Забезпечити користувачам надання повної інформації та вільний доступ до бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування.
 
5.1.6. Забезпечити користувачам одержання документів та інформації через систему абонементів та читальних залів
 
5.1.7. Надавати доступ до електронних інформаційних локальних ресурсів та ресурсів відкритого доступу, дистанційних інформаційних сервісів через веб-сайт бібліотеки тощо.
 
5.1.8. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних документів замовляти їх по міжбібліотечному абонементу в інших бібліотеках; використовувати книгообмін.
 
5.1.9. Запроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати до них доступ своїм користувачам.
 
5.1.10. Проводити для користувачів заняття по оволодінню загальними знаннями з бібліотекознавства і бібліографії, інформаційної культури, культури читання тощо.
 
5.1.11. Проводити маркетингові та соціологічні дослідження з метою удосконалення інформаційно-бібліотечних сервісів.
 
5.1.12. Не використовувати персональні дані про користувачів та їх читацькі інтереси з будь-якою метою та без їх згоди, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.
 
5.1.13. На початку кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.
 
5.1.14. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи, раз на місяць проводити обезпилювання фонду (санітарний день).
 
5.1.15. Узгоджувати режим роботи бібліотеки з вимогами та режимом роботи університету. Зміни режиму оперативно доводити до відома користувачів через оголошення у приміщеннях та на сайті бібліотеки.
 
5.1.16. Працівники бібліотеки несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів згідно із своїми посадовими обов'язками.
 
5.2. БІБЛІОТЕКА МАЄ ПРАВО:
 
5.2.1. Інформувати адміністрацію університету про порушення користувачами правил користування бібліотекою.
 
5.2.2. Вирішувати з керівництвом університету питання про дії щодо злісних порушників правил користування бібліотекою.
 
5.2.3. Встановлювати контингент сторонніх університету користувачів та визначати умови їх обслуговування.
 
5.2.4. Застосовувати до порушників «Правил користування бібліотекою» заходи, передбачені чинним законодавством.

📃 Правила користування Науковою бібліотекою Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023.